Ananda Marga - Pula
A'nanda Vacana'mrtam part 1 (A'nanda Vacana'mrtam - 1. dio)

THE SECRET BEHIND COLOURS official source: A'nanda Vacana'mrtam Part 1

This cosmos is vibrational. This physical world, known as Prapainca (quinquelemental world), resides only within the scope of mental and supra-mental substance. Innumerable are the vibrations, but not infinite. Had they been infinite, creation too, would have been infinite. True, they are many, but not infinite. There are three chief colours--white, red and black. White indicates the sentient principle, red the mutative, and black the static principle. The singular Purus'a creates colours. With these colours, He attracts. If there were no attraction, created beings would not enjoy existence.

"Ya eko varn'o bahudha' shakti yoga'd varn'a'naneka'n nihita'rtha dadha'ti Vicaeti ca'nte vishvama'dao sa devah sa no buddhya' shubhaya' sam'yunaktu" When the cause of many is one, that is noumenal. This expressed world is phenomenal.

Why has this colorful world been created? It is because worldly people otherwise might not enjoy to remain in it, The child cries; then the mother supplies it with toys, so that it might keep on playing with them. For making toys, colours have been created. But what's the purpose, the actual intention? Its cause, its inner motive, is known only to Him. If it is disclosed, the secret will leak out. Then what's the idea? If what was secret is once known, people will try to be free; they will not try to remain with the colours of creation.

These vibrational expressions are in that Purus'a. From that Purus'a alone these vibrations emerge. If we trace this vibration back and forth, we find only Purus'a, in the beginning as well as in the end.

"Let not our intellect drift from kalya'na" (Spiritual good) should be our only prayer.

5 August 1978, Patna

TAJNA KOJA SE KRIJE IZA BOJA Službeni izvor: A'nanda Vacana'mrtam 1. dio

Ovaj kozmos je sastavljen od vibracija. Ovaj fizički svijet koji se naziva Prapainca(sastavljen od 5 elemenata), on postoji unutar mentalne i nad-mentalne supstance. Bezbrone su vibracije, no nihov broj nije beskonačan. Kad bi vibracije bile beskonačne i sve stvoreno bilo bi beskonačno. Istina, ima ih puno, no nisu beskonačne. Tri su glavne boje -- bijela, crvena i crna. Bijela označava suptilni princip, crvena promjenjivi a crna statični princip. Jedan Purus'a stvara boje. Pomoću tih boja On privlači. Kad ne bi bilo privlačnosti, stvorena bića ne bi uživala postojanje.

"Ya eko varn'o bahudha' shakti yoga'd varn'a'naneka'n nihita'rtha dadha'ti Vicaeti ca'nte vishvama'dao sa devah sa no buddhya' shubhaya' sam'yunaktu" Kad je uzročnik mnoštva jedan, to je noumenal. Ovaj izraženi svijet je fenomenalan.

Zašto je ovaj svijet stvoren ovako bun boja? Stvoren je takav jer inače ljudi ovoga svijeta ne bi uživali biti na njemu. Kad se dijete rasplače, majka mu tada da igračke kako bi se dijete igralo njima. Boje su stvorene kako bi se igračke mogle napraviti. No, koji je cilj, koja je stvarna namjera? Uzrok svemu tome, unutarnji motiv jeste da bi se spoznalo samo Njega. Kad bi se to otkrilo, otkrila bi se tajna. Onda, u čemu je zaista stvar? Ako bi se otkrila tajna, ljudi si se pokušali osloboditi; ne bi željeli ostati unutar boja kreacije.

U tom Purus'i su ti vibracioni izražaji. Upravo iz tog Purus'e te vibracije izlaze. Ako pratimo te vibracije unaprijed i unatrag, naći ćemo samo Purus'u, na početku i jednako tako, na kraju.

"Neka naš intelekt ne skreće sa kalya'ne" (Duhovne dobrote) - to treba biti jedina naša molitva.

5. kolovoza 1978.godine, Patna, Indija

UTTIS'T'HATA JA'GRATA . . .
official source: A'nanda Vacana'mrtam Part 1

Uttis't'hata ja'grata pra'pya bara'n nibodhata, Ks'urasyadha'ra nishita' duratyaya' Durgam' pathasta't kavayo vadanti.

This path of supreme attainment is said to be a path like a razor's edge. To tread the path of Dharma is to move on the razor's edge. Ordinary people might say that they are bereft of intellect, that they are ignorant; how can they move on the razor's edge? Again they would like to know the way out, and the way out is devotion.

Work with devotion, go ahead with it. Wherever there is devotion, there is Parama'tma'. For jina'niis (those who want to realise God only with intellect) and logicians, the path of Dharma is a razor's path, but, for sa'dhakas (spiritual practitioners), it is like a flower. Since God is attainable only by devotion, therefore He is with you. Victory will certainly be yours.

6 August 1978, Patna

UTTIS'T'HATA JA'GRATA . . .
Službeni izvor: A'nanda Vacana'mrtam 1. dio

Uttis't'hata ja'grata pra'pya bara'n nibodhata, Ks'urasyadha'ra nishita' duratyaya' Durgam' pathasta't kavayo vadanti.

Ova staza vrhunskog dostignuća, za nju je rečeno da je kao oštrica žileta. Kretati se stazom Dharme je kretati se oštricom žileta. Priprosti ljudi mogu reći kako nisu obdareni intelektom, kako su neuki; kako se oni mogu kretati oštricom žileta? Oni bi htjeli naći izlaz iz te situacije, a izlaz je potpuna predaja.

Radi potpuno predan, kreći se naprijed uz potunu predaju. Gdje god je potpuna predaja, tu je Parama'tma'. Za jina'niis (one koji pokušavaju dostići Boga samo intelektom) i logičare, put Dharme je kao oštrica žileta. No, za sadhake (duhovne praktikante) je kao cvijet. Pošto se Boga može dostići samo potpunom predajom, On je s tobom. Pobjeda će zasigurno biti tvoja.

6. kolovoza 1978.godine, Patna, Indija

THE SUPREME SUN
official source: A'nanda Vacana'mrtam Part 1

cross-references: none this version: is the printed A'nanda Vacana'mrtam Part 1, 2nd edition, version (spelling mistakes only may have been corrected). I.e., this is the most up-to-date version as of the present Electronic Edition.

Each and every human being sees with the help of the sun. The sun is the eye of all human beings. If, due to a defect on one's eye, one cannot see, the sun cannot be held responsible for it.

Parama'tma' is the Soul of all souls in the Universe. They receive energy from Parama'tma'. The ownership of anything is not yours; it is His. Everything comes from Him and ultimately goes to Him. You cannot create any original object; objects come from Him. If you misuse your articles, Parama'tma' cannot be held responsible for that; you will have to undergo punishment and suffering.

He is your Supreme Friend. You are never alone. He can never remain neutral, seeing your sacrifice. Move according to His wishes and you will be relieved of all sufferings.

8 August 1978, Patna

VRHOVNO SUNCE
službeni izvor: A'nanda Vacana'mrtam 1. dio

Svaki čovjek vidi uz pomoć sunca. Sunce je oko svih ljudi. Ukoliko zbog problema s okom netko ne vidi, sunce ne može biti odgovorno za to.

Parama'tma' je Duša svih duša u Univerzumu. One dobivaju snagu od Parama'tme'. Vlasništvo nad bilo čime nije tvoje, Njegovo je. Sve polazi od Njega i na kraju završava u Njemu. Ti ne možeš stvoriti niti jednan izvorni objekat, svi objekti dolaze od Njega. Ukoliko nepravilno upotrebljavaš svoje stvari, Parama'tma' ne može biti odgovoran za to; ti ćeš morati patiti i biti kažnjen zbog toga.

On je tvoj Vrhovni Prijatelj. Nikada nisi sam. On nikada ne može biti nezainteresiran dok vidi tvoju patnju. Kreći se u skladu s Njegovim željama i biti ćeš oslobođen svih ptanji.

8. kolovoza 1978.godine, Patna, Indija

BE A FIRST-CLASS PERSON official source: A'nanda Vacana'mrtam Part 1 cross-references: none this version: is the printed A'nanda Vacana'mrtam Part 1, 2nd edition, version (spelling mistakes only may have been corrected). I.e., this is the most up-to-date version as of the present Electronic Edition.

There are three categories of human beings. The first category comprises of those whose thoughts, words and deeds are the same--which means whatever they think, they speak, and whatever they speak, they do. Such people are A-class people.

The second category comprises of those whose thoughts and words are different, but whatever they speak, they do--which means they think one thing and speak another, but they do whatever they speak. Such people are B-class people.

The third category comprises of those whose thoughts, words and deeds are different from each other and never the same. Such people think one thing, speak another, and do something altogether different. Such people are C-class people. Most of the leaders of the present-day world fall in this category.

You should try to become A-class people. You should speak what you think, and you should do what you speak.

7 August 1978, Patna

BUDI PRVORAZREDNA OSOBA službeni izvor: A'nanda Vacana'mrtam 1. dio
.
.

Postoje tri kategorije ljudi. Prva kategorija opisuje ljude čije su misli, riječi i djela isti .. što znači da sve što misle kažu i štogod kažu, to i učine. Takvi ljudi su prvorazedne osobe.

Druga kategorija opisuje ljude čije su misli i riječi različite; no što god kažu - to i učine. To znači da misle jedno a kažu drugo, no učine sve što kažu. Takvi ljudi su drugorazredne osobe.

Treća kategorija opisuje ljude čije su misli, riječi i djela različiti jedni od drugih i nikada nisu isti. Takvi ljudi jedno misle, drugo kažu i na kraju učine nešto sasvim treće. Takvi ljudi su trećerazredni ljudi. Većina vođa u današnjem svijetu spada u tu kategoriju.

Trebate pokušati postati prvorazredni ljudi. Trebate reći što mislite i trebate učiniti to što kažete.

7. kolovoza 1978. godine; Patna, Indija

DISCOURSES ON KRS'N'A AND THE GIITA'
REFUGE FOR ALL

Api cet sudura'ca'ro bhajate ma'mananyabha'k;
So'pi pa'pavinirmuktah mucyate bhavabandhana't.

[If even the most wicked people worship Me with a concentrated mind, I will liberate them from the three bondages (physical, psychic and spiritual).]

A dura'ca'rii is one whose action tells upon society, one whose conduct is harmful to others. One who is called dura'ca'rii by another dura'ca'rii is a sudura'ca'rii.

It is said in the scriptures, and logic also says, that as is the action, so is the reaction. But if time, space and person change, the reaction can be either more or less.

Then is there no future for a sudura'ca'rii? No, it cannot be so. They also have a future. To err is human; the error may be big or small. Those who commit mistakes are also members of our family; they are also persons in society. Where will they go?

"If, leaving every thing, a sudura'ca'rii takes refuge in Me [the Lord] and meditates only on Me without any second thought, his sam'ska'ras [mental reactive momenta] shall also be finished and he shall be freed from all sins." One who sings My name and takes shelter in Me single-mindedly gets liberated.

Parama Purus'a is your closest friend. You are never alone. He cannot be indifferent to your sufferings. He feels your pain. Act as per His biddings and get free from your sufferings.

9 August 1978, Patna A'nanda Vacana'mrtam Part 1

PREDAVANJE O KRS'N'I I GIITI'
ZAKLON ZA SVE

Api cet sudura'ca'ro bhajate ma'mananyabha'k;
So'pi pa'pavinirmuktah mucyate bhavabandhana't.

[Čak i kad me ljudi sa najviše zloće štuju koncentriranim umom, osloboditi ću ih od sva tri tipa spona (fizičke, psihičke i duhovne).]

Dura'ca'rii je onaj čije su akcije štetne za društvo, onaj čije ponašanje je štetno za zajendicu. Onaj kojeg dura'ca'rii zovu dura'ca'rii je sudura'ca'rii.

U skriptama je napisano, a jednako tako kaže i logika: gdje god postoji akcija, postoji i reakcija. No, ako se vrijeme, mjesto i osoba promijene, reakcija možđe biti jača ili slabija.

Zar sudura'ca'rii nemaju budućnosti? Ne, ne može biti tako. I oni imaju budućnost. Griješiti je ljudski; greška može biti velika ili mala. I oni koji čine greške su isto tako članovi naše obitelji; i oni su prisutni u društvu. Kamo da odu?

"Ukoliko se, zaboravivši sve drugo, sudura'ca'rii nađe zaklon u Meni [Gospodinu] i ako meditira samo na Mene bez primisli, njegove sam'ska're [mentalni reaktivni momenti] biti će potrošeni i on će biti slobodan od svih grijeha." Onaj koji pjeva Moje ime i uzme zaklon u Meni bez primisli biva oslobođen.

Parama Purus'a je tvoj najbliži prijatelj. Nikad nisi sam. On ne može biti nezainteresiran za tvoje patnje. On osjeća tvoju bol. Djeluj kako on nalaže i oslobodi se svojih patnji.

9. kolovoza 1978.godine, Patna, Indija

THE THREE FACTORS FOR SPIRITUAL ELEVATION Pran'ipa'tena pariprashnena sevaya'.* [By surrender, spiritual questioning, and servicefulness.] * Bhagavad Giita'. --Trans.

Agragati [here, spiritual progress] depends on three factors -- pran'ipa'ta, pariprashna and seva'.

Pran'ipa'ta means complete surrender to the Eternal Entity, Parama Purus'a. The mental attitude that "whatever is, is from Parama Purus'a and nothing is mine" is pran'ipa'ta. One who has ego, one who thinks that one's intellect, wealth and other things are one's own, is the greatest fool.

A person boasts of learning, intellect and fortune. But nothing is eternal. Therefore one who boasts of anything of this world is a fool. The worst psychic knot is the false vanity of intellect. Whatever is, is of Parama Purus'a; nothing is yours. Hence there should be complete surrender to Parama Purus'a. This is the first indispensable factor for mental development. If you really want to serve the world, complete surrender at the feet of Parama Purus'a is a must.

That is, submission to the Eternal Entity, to Parama Purus'a, is pran'ipa'ta. The possessor of this creation is that very Parama Purus'a. All these works belong to Him. We are only His media. If I don't do the works entrusted to me, he will get them done by others. Before doing any work, I must think that Parama Purus'a is doing this work through me.

In his lifetime, the bull that you see anywhere cries ham -- that is, "me". But after his death, only the sound Tun, Tun, Tun -- You, only You -- comes from the dhunurii [apparatus used for combing cotton] which is made of the fibre of his skin.

For this, it is to be remembered always that I am not doing anything, Parama Purus'a is Himself doing all these things. While doing all these things, the individual entity should not get entangled in the trap of Ma'ya'. One should not be proud of his or her post, position, beauty, wealth, honour or knowledge. All belong to the Divine Entity, Parama Purus'a; nothing is mine.

Pariprashna means those questions which are responsible for our spiritual elevation. The exhibition of pedanticism and questions of such kind are causes for the waste of time and energy. These things are all useless. There should be no questions other than pariprashna. Outside of this, there is waste of one's own time and that of others. Seva' means "selfless service". Service is there where there is no desire to get anything in return. When there is a desire to take while giving, it is not service, but business. Any kind of business is attached to give-and-take. In many newspapers one comes across many advertisements of business establishments -- "In your service since such-and-such year." No, it is not service, it is business, because the person does not give anything without taking something. So in service there is only giving and no question of taking. Even if somebody gives in return, the mental attitude should be not to take anything -- this alone is service.

There is a word which is generally used by devotees -- prapatti. It means "full self-submission". Everything is done by Parama'tman, by the Divine Entity. Aprapatti, on the other hand, means the mental attitude that all is done by individuals and not by Parama Purus'a. With these three factors, you will get spiritual elevation. Except for these, nothing else will benefit you in any way. You have come for a very short span of time. Therefore utilize the time to the maximum. Serve the world with the feeling of service. Render service in all the spheres of life --physical, psychic and spiritual.

10 August 1978, Patna

TRI ČIMBENIKA DUHOVNOG UZDIZANJA Pran'ipa'tena pariprashnena sevaya'.* [Potpunom predajom, duhovnim propitkivanjem i služenjem] * Bhagavad Giita'. -- Prijevod

Agragati [ovdje - duhovni napredak] ovisi o tri čimbenika -- pran'ipa'ta, pariprashna and seva'.

Pran'ipa'ta znači potpunu predaju Vječnom Entitetu, Parama Purus'i. Stav u umu treba biti: Štogod da jeste, dolazi od Parama Purus'e stoga ja ne posjadujem ništa"- to je pran'ipa'ta. Onaj koji ima ego, onaj koji smatra da su njegov intelekt, bogatstvo i druge stvari njegove najveća je budala.

Netko se hvali svojom učenošću, intelektom i bogatstvom. No, ništa nije vječno. Stoga, onaj koji se hvali bilo čine s ovoga svijeta je budala. Psihički čvor najgore vrste je lažna taština intelekta. Što god da jeste, to je od Parama Purus'e, ništa nije tvoje. Stoga se treba u potpunosti predati Parama Purus'i. To je prvi neophodni čimbenik mentalnog razvoja. Ako zaista želiš služiti svijetu, tada se moraš potpuno predati pred noge Parama Purus'i.

Potpuna predaja Vječnom Entitetu, Parama Purus'i, to je pran'ipa'ta. Vlasnik svega stvorenog je upravo taj Parama Purus'a. Cijelo ovo djelop ripada Njemu. Mi smo samo njegovi mediji. Ako ja ne učinim djela koja mi je povjerio, On će ta djela učiniti putem drugih ljudi. Prije nego što bilo što učinim, trebam se pomisliti na to kako Parama Purus'a čini to djelo kroz mene.

Tijekom živote vidjeti ćete bikove posvuda koji riču ham -- što znači "ja". No, nakon njihove smrti samo zvuk Tun, Tun, Tun -- Ti, samo Ti -- čuje se sa dhunurii [uređaj za češljanje pamuka] koji se izrađuje od vlakana iz kože bika.

Upravo zbog toga treba uvijek pamtiti da Ja ne činim ništa. Parama Purus'a Osobno čini sve te stvari. Dok čini sve to, osoba treba paziti da se ne uplete u klopku Ma'ye. Čovjek ne treba biti ponosan na položaj, ljepotu,bogatstvo, čast ili znanje. Sve to pripada Božanskom Entitetu, Parama Purus'i, ništa nije moje.

Pariprashna je izraz koji opisuje pitanja koja su nužna za naš duhovni rast. Prevelika pozornost detaljima i previše podpitanja kod postavljanja takvih pitanja je gubitak vremena i energije. Sve to je beskorisno. Ne treba postavljati nikakva druga pitanja osim pariprashna. Izvan toga, sve ostalo je gubitak vremena i svog i vremena drugih ljudi. Seva' znači "nesebično služenje". Tamo gdje nema želje da se išta dobije zauzvrat - to je služenje. Gdje postoji želja da se uzme dok se daje, to nije služenje, to je posao. Bilo koji posao podrazumijeva uzmanje i davanje zauzvrat. U novinama može se vidjeti mnoštvo oglasa poslovnih subjekata -- "Vama na usluzi od te i te godine." Ne, to nije služenje, to je posao - nitko nu ništa ne daje a da na uzme nešto zauzvrat. Stoga kod služenja postoji samo davanje i pri tome nema nikakvog uzimanja. Čak i ako netko da nešto zauzvrat, mentalni stav treba biti da ne treba ništa uzeti - samo to je služenje.

Poklonici često koriste riječ -- prapatti. Ona znači "potpuna predaja samoga sebe". Parama'tman, Božanski Entitet jeste onaj koji sve čini. Aprapatti, po drugoj strani, označava mentalni stav da sve čine pojedinci, a ne Parama Purus'a. Pomoću ova tri čimbenika duhovno ćete se uzdići. Osim ta tri čimbenika, ništa vam drugo ne može pomoći ni na koji način. Došli ste na ovaj svijet gdje ćete provesti vrlo kratko vrijeme. Stoga upotrijebite to vrijeme do krajnjih granica. Služite svijetu s osjećajem služenja. Služite u svim sferama života -- fizičkoj, psihičkoj i duhovnoj.

10. kolovoza 1978. godine u Patni, Indija

THE CULMINATION OF DEVOTION official source: A'nanda Vacana'mrtam Part 1

The idea that 'I am at His disposal and that He does His work, I am just a tool in His hands' is known as 'prapatti.' Its derivation is as follows: 'Pra'--'pat' + 'ktin'= 'Prapatti.'

A practitioner of 'Prapatti' does not consider sorrow as sorrow, joy as joy, but accepts sorrow and joy with equanimity.

The feeling is just the reverse in 'viprapatti.' In viprapatti, one feels that it is 'I' who does everything--and no one else. As a result of this, one becomes crude.

In 'prapatti', the idea that 'everything is being done by His wish, that it is by His grace that He is using me as a tool, that He may or may not use me as a tool, but 'His will be done', predominates on one's mind. To get the full joy of prapatti, one has to surrender completely unto Him.

All Vaes'n'avism and Sufism depend on prapatti. A befitting expression of prapatti is found in the song:-

Sakali toma'r iccha', Icca'mayii ta'ra' tumi, Toma'r karma tumi karo Ma', Loke bole kari a'mi.

Paunke baddha karo karii Paungure laungha'o giri. Ka're da'o ma' Brahmapada Ka're karo adhoga'mii.

A'mi yantra tumi yantrii A'mi ghar tumi gharan'ii A'mi ratha tumi rathii ma' Jemon ca'la'o temni cali.

Everything is your wish, All wishes originate from you, You do all action, But people say, 'I do.'

You get elephants caught in mud While enabling the lame to cross the mountain. To some you give moks'a, While you make others depraved.

I am the machine, You are the mechanic, I am the house, You are the dweller, I am the chariot, You are the charioteer, And I move as You wish.

From the spiritual standpoint, there is nothing but prapatti.

To tell you in short, a believer or practitioner of Prapatii will never engage himself or herself in bad actions.

Materialism is based on viprapatti; that is why there is sorrow everywhere in materialism and no one can be trusted in materialism.

Prapattiva'diis say:-

Man gariiber kii do's' a'che? Tumi ja'dugarer meye Shya'ma', Tumi jemon na'ca'o temni na'ci.

What is the fault of the poor mind? O Shya'ma', Thou art the Supreme Magician. We simply dance according to your tune.

They alone are entitled to speak about prapattiva'da who have developed complete surrender. Man should be clear, clean and conclusive. There should be no ambiguity in any sphere of life.

Jiivankii dha'ra' saunkoc-vika'shii hae kintu jiivan siidha' hona' ca'hiye. Movement is always systaltic, but the moving entity must be straight.

Na'ha'm manye suvedeti no na vedeti veda ca Yo nastadveda tadveda no na vedeti veda ca.

I do not say that I know the Supreme Entity, I do not say that I do not know the Supreme Entity, because the Supreme Entity is beyond the scope of knowledge.

The beginning point of prapattiva'da is 'I am, Thou art, and Thou art mine.' The culminating point of prapattiva'da is 'Thou art, O my Lord, Thou art.'

In the absence of 'I am,' prapattiva'da cannot begin; that is why the presence of 'I am' is essential for prapattiva'da in the beginning; but in the end only 'Tvamasi, Tvam' Hi, Tvam' Hi' (Thou art--Thou, Thou.)

11 August 1978, Patna

VRHUNAC PREDANOSTI službeni izvor: A'nanda Vacana'mrtam 1. dio

Ideacija da: "Ja sam mu na raspolaganju kako bi On mogao činiti svoj posao, ja sam samo alatka u Njegovim rukama" poznata je kao "prapatti". Riječ se izvodi se kako slijedi: 'Pra'--'pat' + 'ktin'= 'Prapatti.'

Praktikant "Prapatti" ne poznaje tugu kao tugu niti radost kao radost, već prihvaća tugu i radost ravnodušno.

Suprotan osjećaj tome je "viprapatti". Kod viprapatti čovjek osjeća da je "Ja" ono koje sve radi -- i nitko drugi. Kao rezultat čovjek postaje krut.

In 'prapatti', the idea that 'everything is being done by His wish, that it is by His grace that He is using me as a tool, that He may or may not use me as a tool, but 'His will be done', predominates on one's mind. To get the full joy of prapatti, one has to surrender completely unto Him.

Kod "prapatti" ideja - "da se sve čini po Njegovim željama, da je sve po Njegovoj milosti, da me On koristi kao alat, da me On može ili ne mora koristiti kao alat, no Njegova volja ima biti" - je dominantna u umu. Kako bi čovjek u potpunosti uživao u "prapatti" mora se u potpunosti predati Njemu.

Cjelokupni Vaešnavizam i Sufizam ovise o prapatti. Prevladavajuća izražajnost prapatti može se pronaći u sljedećoj pjesmi:

Sakali toma'r iccha', Icca'mayii ta'ra' tumi, Toma'r karma tumi karo Ma', Loke bole kari a'mi.

Paunke baddha karo karii Paungure laungha'o giri. Ka're da'o ma' Brahmapada Ka're karo adhoga'mii.

A'mi yantra tumi yantrii A'mi ghar tumi gharan'ii A'mi ratha tumi rathii ma' Jemon ca'la'o temni cali.

Sve je Tvoja želja, Izvor svih želja si Ti, Ti sve činiš, No ljudi kažu "Ja činim".

Ti si taj koji uhvatiš slona u mulj I dozvoljavaš šepavome da pređe planinu. Neke oslobađaš, Dok druge ponizuješ.

Ja sam stroj, Ti si mehaničar, Ja sam kuća, Ti si namjernik, Ja sam kočija, Ti si kočijaš, Ja se krećem kako Ti poželiš.

S duhovnog stanovišta ne postoji ništa drugo osim prapatti.

Ukratko, onaj koji vjeruje u Prapatii i onaj koji prakticira Prapatii nikada neće učiniti ništa loše.

Materijalizam se bazira na viprapatti; upravo zato je posvuda u materijalizmu tuga i žalost i u materijalizmu nitko nikome ne vjeruje.

Prapattiva'diis kažu:

Man gariiber kii do's' a'che? Tumi ja'dugarer meye Shya'ma', Tumi jemon na'ca'o temni na'ci.

Gdje je greška siromašnog uma? O Shya'ma', Ti si Vrhovni Mađioničar. Mi samo plešemo po tvojim notama.

Samo oni koji su razvili potpunu predanost smiju govoriti o prapattiva'di. Čovjek treba biti jasan, čist i ubjedljiv. Ne smije biti dvosmislenosti niti u jednoj sferi života.

Jiivankii dha'ra' saunkoc-vika'shii hae kintu jiivan siidha' hona' ca'hiye. Kretanje je uvijek pulsirajuće, no entitet koji se kreće mora biti prav.

Na'ha'm manye suvedeti no na vedeti veda ca Yo nastadveda tadveda no na vedeti veda ca.

Ja ne kažem da poznajem Svevišnji Entitet, Ja ne kažem niti da ne poznajem Svevišnji Entitet, zbog toga što je Svevišnji Entitet iznad razine onoga što se može spoznati.

Početna točka prapattiva'de je "Ja jesam, Ti jesi i Ti si moj." Završna točka prapattiva'de je "Ti jesi, Moj Gospodine, Ti jesi."

Bez "Ja jesam" prapattiva'da ne može početi; stoga je prisustvo "Ja jesam" od suštinskog značenja za prapattiva'du u početku. No, na kraju ostaje samo "Tvamasi, Tvam' Hi, Tvam' Hi" (Ti jesi--Ti, Ti.)

11 kolovoza 1978, Patna, Indija

DISCOURSES ON KRS'N'A AND THE GIITA'

"MA'YA'META'M' TARANTI TE" - 2 THE NECTAR BEYOND MA'YA'

Daevii hyesa' gun'amayii mama Ma'ya' duratyaya'; Ma'meva ye prapadyante Ma'ya'meta'm' taranti te.*

[This Ma'ya' of Mine is of the nature of three principles, and is almost insurmountable. Only those who take refuge in Me can overcome this Ma'ya'.]

* Bhagavad Giita'. --Trans.

"This Daevii Ma'ya' [Lord's Ma'ya'], Para'ma'ya' [Operative Principle], para'shakti [creative force], is triple-attributive. It is difficult to surmount it." It is a fact, but [whose] is this Ma'ya'? "This Ma'ya' is Mine," that is, it is the Ma'ya' of Parama Purus'a. This Ma'ya' is completely under Him; She cannot do anything without His wish. It is also said in A'nanda Su'tram:** Shaktih Sa' Shivasya Shaktih ["Shakti (the Operative Principle) is the shakti (force) of Shiva (Consciousness)"]. Shakti [the Operative Principle] is not an independent entity. It is dependent on Him.

** Shrii Shrii A'nandamu'rti, A'nanda Su'tram, 1962. --Trans.

Ma'ya' operated by Parama Purus'a is alone bhavasa'gara [the Cosmic ocean or Cosmic Cycle]. Since it is the Ma'ya' of Parama Purus'a, therefore "they alone who merge themselves in Him, take shelter in Him, can cross this Ma'ya'."

Human beings fear this Ma'ya', but why should a sa'dhaka [spiritual aspirant]? Sa'dhakas never fear Ma'ya', because they love Parama Purus'a. If Parama Purus'a is the controller of this Ma'ya', and if sa'dhakas have love for Him, why should they fear it? Hence, a jina'nii* may fear Ma'ya', but not a devotee.

* A sa'dhaka who follows the path of knowledge or discrimination. --Trans.

A jina'nii and a devotee both reach a mango grove. The jina'nii will count the number of trees, but the devotee will pluck a ripe mango and eat it. The former will hold lengthy discussions on [whey], but the latter will eat up the cream. The jina'niis will repent, but the devotees will get real bliss. Devotees always act wisely. The jina'niis tax their brains with different problems of logic of the scriptures, whereas the devotees eat butter churned from the scriptures.

Devotees will come under the shelter of Parama Purus'a. Parama Purus'a is a ship, nay, a very big ship. Getting on it, devotees will sit and cross the Cosmic Cycle comfortably.

12 August 1978, Patna

A'nanda Vacana'mrtam Part 1

=======================

The divine Ma'ya', or Para'ma'ya' or what is called Para'shakti, is qualified by three gun'as. To overcome this Ma'ya' is very difficult. This is a real truth. Now, the question is, whose is this Ma'ya'? The aforesaid shloka says, "it is my Ma'ya'". In other words, this Ma'ya' is of the Parama Purus'a; supported completely by Parama Purus'a. Without His will, Ma'ya'shakti cannot make any function at all.

In A'nanda Su'tram it has been said: "Shakti Sa' Shivasya Shakti" - Shakti is not an independent entity, but a power dependent on the Parama Purus'a. This Bhava-sa'gara - the ocean of the world beings - is but a Ma'ya' created by the Parama Purus'a Himself. And since Ma'ya' is dependent on Parama Purus'a, only those who take refuge in the Parama Purus'a can cross the ocean of Ma'ya'. Worldly men may be frightened by Ma'ya', but a sa'dhaka who has genuinely surrendered himself has no reason to be afraid. In fact, no sa'dhaka is ever in fear, simply because he loves Parama Purus'a. Hence if the Parama Purus'a is the Supreme Lord of Ma'ya', and if the sa'dhaka is in genuine love with Him, why then should he be afraid of Ma'ya'? That explains why a man of knowledge - a wise man - may be afraid of Ma'ya'; but a devotee - a bhakta - he is never afraid of the frightening Ma'ya'.

There is a story. Once a wise man of knowledge and a devotee together entered an orchard of mango. How will the wise man behave? He will simply start counting the number of the mangoes. But the devotee on the other hand will start plucking the ripe ones and relishing their sweet taste. It may happen that at some other occasion, the wise one starts with an abtruse lecture on the nature and properties of whey; but a devotee will start enjoying the cream or sa'ra'm'sha itself. It will be found at last that the wise is repenting, lamenting at what he has lost; while the devotee is a happy man enjoying the bliss of satisfaction.

A bhakta - a devotee - always acts with intelligence. Does the wise do the same? No, he racks his brain with thousands of religious and logical problems. But the devotee grasps the essence of the religious scriptures and absorbs that within himself. The devotee takes refuge in the Parama Purus'a knowingly. If Parama Purus'a is a ship, a very big ship, let us suppose, what will be the attitude of the devotee towards it? Well, he will board the ship with complete peace of mind, sure to cross over the ocean of the world.

11 August 1978, Patna

A'nanda Vacana'mrtam Part 1

PREDAVANJA O KRIŠNI I GIITI

"MA'YA'META'M' TARANTI TE" - 2 NEKTAR PONAD MA'YE'

Daevii hyesa' gun'amayii mama Ma'ya' duratyaya'; Ma'meva ye prapadyante Ma'ya'meta'm' taranti te.*

[Priroda ova Moje Ma'ye sastoji se od tri principa i skoro je nesavladiva. Samo oni koji pribjegnu Meni mogu savladati ovu Ma'yu.]

* Bhagavad Giita'. -- Prijevod

"Ova Daevii Ma'ya' [Gospodinova Ma'ya'], Para'ma'ya' [Operativni Princip], para'shakti [stvaralačka sila], ima tri svojstva. Teško ju je savladati. To je činjenica. No čija je to Ma'ya? "Ova Ma'ya je moja," to jest to je Ma'ya Parama Purus'e. Ova Ma'ya je potpuno potčinjena Njemu; Ona ne može učiniti ništa bez Njegove volje. U A'nanda Su'tram je navedeno: ** Shaktih Sa' Shivasya Shaktih ["Shakti (Operativni Princip) je Šivina shakti (sila) (pripada Svjesnosti)"]. Shakti [Operativni Princip] nije nezavisni entitet. Ona zavisi o Njemu.

** Shrii Shrii A'nandamu'rti, A'nanda Su'tram, 1962. -- Prijevod

Ma'ya' kojom upravlja Parama Purus'a je bhavasa'gara [Kozmički ocean ili Kozmički ciklus]. Pošto je Ma'ya' od Parama Purus'e, "samo oni koji se stope s Njime, koji uzmu zaklon u Njemu mogu prijeći tu Ma'yu'."

Ljudi se boje Ma'ye, no što sa'dhaka [duhovni tragaoc] treba činiti? Sa'dhake se nikada ne boje Ma'ye', jer oni vole Parama Purus'u. Ako Parama Purus'a kontrolira Ma'yu' i ako sa'dhake vole Parama Purus'u, zašto bi je se bojali? Stoga se jina'nii* može bojati Ma'ye', ali ne i predani poklonik.

Sa'dhaka koji slijedu put znanja ili sposobnosti razlikovanja. -- Prijevod

Jina'nii i predani poklonik stignu do voćnjaka manga. Jina'nii će prebrojati drveće, a predani poklonik će ubrati zreli mango i pojesti ga. Jina'nii će dugo diskutirati o surutki, predani poklonik će pojesti vrhnje. Jina'niis će se kajati, predani poklonici će osjetiti istinsko blaženstvo. Predani poklonici se uvijek ponašaju mudro. Jina'nii opterećuju um različitim problemima i logikom iz spisa, predani poklonici jedu maslac koji istisnu iz spisa.

Predani poklonici će uzeti zaklon u Parama Purus'i. Parama Purus'a je brod, ne, On je vrlo veliki brod. Popevši se na Njega, predani poklonici sjednu i prelaze Kozmički Ciklus udobno.

12. kolovoza 1978, Patna, Indija