Kaola i Mahakaola
-o-

Prije sedam tisuća godina na zemlji je bio veliki yogi; njegovo ime bilo je Sadashiva - Shiva. Znate, u tantri su dvije podjele, dva nivoa ili dvije različitosti među yogijima. Jedan od nivoa zove se kaola, a drugi mahakaola. Kaola predstavlja spiritualnog aspiranta koji je podigao sklupčanu zmiju poznatu kao kulakundalini na sanskritu i doveo je u kontrolnu točku pinealne žlijezde. (I tako uspostavio jedinstvo bazične negativnosti sa bazičnom pozitivnošću; jedinstvo početne točke sa najvišom točkom.) Takvi aspiranti zovu se kaola, zbog toga što su podigli kulanundalini, pridjev od kula je kaola. Kula je imenica, a kaola je pridjev. Svi sadhake, svaki i bilo koji sadhaka može postato kaola kroz sadhanu.

Mahakaole s rijetke osobe. Za devotija, Mahakaola je Taraka Brahma.

Štoje Taraka Brahma? Kretanje ovoga svijeta, ili kretanje svih i svakog entiteta je određene prirode. U središtu jednog atoma je jezgra i elektroni se kreću oko središta. U svim i svakom sistemu postoji jezgra i ostali objekti koji se kreću oko nje. Ako nastane bilo koja promjena u razmjerno jednakim silama centrifugalne i centripetalne sile, tada će u kružnom kretanju doći do promjena. To je odraz, i u tom slučaju će kretanje biti forme parabole, kretanje će biti parabolično. Mjesto gdje se parabolična i eliptična figura susreću, to mjesto se zove Taraka Brahma, što se tiče kozmološkog reda.

Taj Taraka Brahma uzima oblik, fizički oblik da pomogne ljudima u njihovom napretku u Tantri i Yogi. Takvi ljudi su Mahakaole.

Shiva je bio Mahakaola. Došao je ovamo prije 7000 godina. Nakon njega, prije oko 3500 godina došao je još jedan Mahakaola. Njegovo ime bilo je Krišna. Razlika između kaole i Mahakaole je da kaola podiže svoju kulakundalini kroz svoju sadhanu i uspostavlja jedinstvo bazične negativnosti i bazične pozitivnosti; dok u slučaju Mahakaole, Mahakaola može podizati kulakundalini drugih ljudi, isto tako. Kaola nikada ne može podizati kulakundalini drugih ljudi, on ili ona mogu samo podizati svoju kulakundalini. Mahakaola može, ako to zaželi, podizati kulakundalini drugih ljudi. Tako je Shiva, ili Sadashiva, bio Mahakaola. I donio je sve izraze i aktivnosti (praksu) Tantre, sve njene tajne u okviru sistema. U stvari, on je sistematizirao sve tantričke ili yogijske prakse.

Shivina žena zvala se Gaorii, Bila je poznata i kao Parvatii. U Sanskritu parvat znači planina. Gaorii je bila djevojka s planine, sa Himalaja; zbog toga se uobičajeno spominje kao Parvatii. Isto tako, bila je veliki yogi. Shiva i Parvatii uzimaju se kao ideal. Na njih se gleda kao na ideal za bilo kojeg yogija, bio on obiteljski čovjek ili asketa.

Za oženjenog muškarca, Shiva je ideal. Za ženu koja je yogi i oženjena, Parvatii je ideal. Za asketu, bilo muškarca ili ženu - za muškarca Shiva je ideal, a za ženu asketu (avadhutiku) Gaorii je ideal, Parvatii je ideal.

Sada se nadam da ste razumjeli priču? To nije priča, već činjenica i većina knjiga o Yogi nije ništa drugo već razgovori između Shive i Parvatii. Shiva se uzima kao idealan muškarac, a Parvatii kao idealna žema.

23. travnja 1969., Manila - Filipini